Helvetia 

0
Poštovné v ceně – všechny ceny jsou konečné!

Nej >>

Přípravky

Všeobecné obchodní podmínky

Helvetia Apotheke

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky, za nichž Helvetia Apotheke (dále jen „prodejce“, viz níže Výrobce a prodejce zboží) prodává zboží kupujícím (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím tištěných reklamních materiálů, svých internetových stránek, nabídek prostřednictvím internetu a aktivním telemarketingem). Kupující, kteří objednávají prostřednictvím internetových stránek www.helvetia.cz odesláním své objednávky vyjadřují souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Kupující, kteří objednávají jiným způsobem, mají vždy k dispozici Všeobecné obchodní podmínky ve zkrácené formě, přičemž jejich plné znění je k dispozici na www.helvetia.cz, a odesláním své objednávky vyjadřují souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy (objednávky) mezi prodejcem a kupujícím.

Uzavření kupní smlouvy

Vyplněním a odesláním objednávky kupujícím (případně učiněním objednávky prostřednictvím telefonu) vzniká kupní smlouva, kterou prodejce uchovává po dobu pěti let. Kupující má právo si vyžádat kopii kupní smlouvy (případně záznam objednávky prostřednictvím telefonického hovoru) od prodejce, pokud postrádá svoji kopii. V takovém případě mu prodejce zpřístupní kopii do 30 dnů od podání takové žádosti. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.

Kupující může objednávat různými způsoby. Řádným vyplněním objednávkového kuponu a zasláním poštou na adresu prodejce uvedenou na reklamním materiálu, faxem na uvedené faxové číslo, či nascanovanou jako přílohu e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu; nebo řádným vyplněním objednávkové SMS a jejím zasláním na uvedené SMS číslo; nebo řádným vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na www.helvetia.cz; nebo prostřednictvím aktivního telemarketingu (objednávky kupujícího po telefonu); či jiným způsobem kupující vyjadřuje svůj souhlas se všemi skutečnostmi uvedenými v nabídce, rovněž tak se zpracováním svých osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb a dle zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

Cena a platební podmínky

Kupní cena každého druhu zboží je vždy konečná a jednoznačně každému druhu zboží přiřazena v nabídce prodejce. Vyplněním a zasláním objednávky (případně objednávkou prostřednictvím telemarketingu) kupující výslovně souhlasí s nabízenou cenou. Kupní cena platí až do vyprodání zásob, pokud u některého druhu zboží není vymezena platnost ceny jiným způsobem. Ke každé zásilce je přiložena složenka na kupní cenu zboží, kterou kupující uhradí do uvedeného data splatnosti, a to na účet společnosti Helvetia Direct Marketing s.r.o., která od prodejce pohledávky za českými zákazníky odkupuje a zabezpečuje příjem a zpracování plateb pro český trh. V případě, že je kupující v prodlení s platbou, společnost jej na tuto skutečnost upozorní jednou upomínkou zdarma, aby dala možnost kupujícímu tuto situaci vyřešit (úhradou zásilky, vrácením zásilky, případně reklamací u pošty pro ztrátu zásilky). V případě, že kupující ani po prvním upozornění situaci nevyřeší, vyhrazuje si společnost právo v dalších upomínkách účtovat poplatky spojené s přípravou, tiskem a zasíláním upomínek, stejně tak jako případně účtovat úroky z prodlení z dlužné částky (poplatky jou: za druhou upomínku 40 Kč, za třetí 90 Kč, za čtvrtou 150 Kč, za pátou 220 Kč). V případě, že k vyřešení pohledávky nebude stačit ani zaslání pěti upomínek, si vyhrazuje společnost právo předat neuhrazenou pohledávku některé ze společností, které se profesionálně zabývají vymáháním pohledávek.

Prodejce si vyhrazuje právo na tiskové chyby v reklamním materiálu a na internetu.

Dodání zboží

Prodejce dodá zboží kupujícímu na jím uvedenou adresu prostřednictvím České pošty, s.p. nebo prostřednictvím jiného autorizovaného doručovatele. V případě objednávky z katalogu je zboží kupujícímu dodáno obvykle do jednoho týdne od obdržení objednávky. V případě objednávky pravidelného zasílání je první zásilka kupujícímu dodána do 1-3 týdnů od obdržení jeho objednávky, následně bude prodejce kupujícímu zasílat každé tři týdny pravidelné zásilky zboží až do doby, kdy kupující smlouvu vypoví. Výpověď prosím zasílejte písemně na kontaktní adresu zákaznického oddělení: Helvetia Apotheke, PO BOX 86, 102 00 Praha 102, nbeo jiným způsobem (viz Kontakty). Pro co nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku doporučujeme telefonický kontakt na čísle 234 099 888 (Po-Pá: 8-17 hod).

Podrobnější informace, které se týkají doručení zboží, může kupující získat na telefonní lince zákaznického oddělení prodejce: 234 099 888 (Po-Pá: 8-17 hod).

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží a zboží vrátit. Pro co nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku písemnou výpověď zasílejte prosím na adresu zákaznického centra: Helvetia Apotheke, PO BOX 86, 102 00 Praha 102. Pokud se rozhodnete od kupní smlouvy odstoupit, pro co nejrychlejší vyřízení zašlete písemné oznámení o odstoupení zároveň se zbožím (pokud možno v neporušeném originálním obalu) zpět na výše uvedenou adresu našeho zákaznického centra.
Doporučujeme zrušení pravidelného zasílání učinit telefonicky na čísle 234 099 888 (Po-Pá: 8-17 hod), abyste mohli zároveň dostat aktuální informaci o stavu Vašich zásilek.

Vrácení peněz

Pokud kupující vrátil prodejci nepoškozené zboží ve stanovené lhůtě a zaplatil za něj již kupní cenu, má nárok na vrácení peněz do 14 dnů od vrácení zboží. V tom případě v oznámení o odstoupení od smlouvy prosím uveďte, jakým způsobem (převodem na účet, nebo složenkou) a kam (číslo bankovního účtu, adresa) Vám má být zaplacená kupní cena vrácená. Preferujeme bankovní převod, odeslání přeplatků složenkou je zatíženo poplatkem dle ceníku České pošty.

Záruční doba

Záruční doba je 24 měsíců. Životnost výrobků je omezená dobou použitelnosti konkrétního přípravku (v závislosti na použitých účinných látkách a jejich stabilitě), která je na každém přípravku vyznačená jako „Minimální trvanlivost“. Prodejce garantuje, že kupující obdrží vždy přípravky minimálně 6 měsíců před koncem minimální trvanlivosti, obvyklá doba činí 12-30 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem, kdy kupující zboží převezme. Po obdržení zásilky si zboží, prosím, zkontrolujte a v případě jakékoliv zjištěné vady nás kontaktujte. Pro co nejrychlejší vyřízení Vaší reklamace se prosím obracejte na naše zákaznické centrum: Helvetia Apotheke, PO BOX 86, 102 00 Praha 102. V oznámení o reklamaci prosím uveďte zjištěné vady zboží, identifikaci kupujícího (zákaznické číslo, jméno a adresa) a reklamovaného zboží (číslo zásilky), případně návrh na vyřešení reklamace. Jako přílohu oznámení o reklamaci zašlete prosím rovněž reklamované zboží.

Prodejce se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení a sdělit kupujícímu výsledek reklamace. Prodejce vymění vadné zboží kupujícímu za bezvadné (a dodá je kupujícímu na vlastní náklady), pokud se nedohodnou jinak. Tím nejsou dotčena další práva kupujícího, která vyplývají z právních předpisů.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním objednávky (kupní smlouvy) souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze prodejce (jakožto správce) v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. Poskytnuté osobní údaje prodejce zpracovává za účelem vyřízení objednávky a splnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodejcem a kupujícím, s výjimkou jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy kupujícího, které je prodejce oprávněný navíc využít pro marketingové účely - za účelem nabízení výrobků a služeb svých i jiných společností, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, rovněž i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. Souhlas k marketingovému využití vyjmenovaných osobních údajů uděluje kupující dobrovolně a až do odvolání. Jestliže si kupující nepřeje, aby jeho výše uvedené osobní údaje byly nadále využívány k marketingovým účelům, může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Pro co nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku zasílejte, prosím, písemně odvolání souhlasu s využíváním osobních údajů na kontaktní adresu zákaznického oddělení: Helvetia Apotheke, PO BOX 86, 102 00 Praha 102.

Výše uvedené osobní údaje kupujícího může prodejce předat jinému správci osobních údajů za účelem nabídky výrobků a služeb při dodržení všech zákonných podmínek, pokud s tím kupující nevyslovil nesouhlas. Tento nesouhlas může kupující kdykoliv prodejci oznámit. Pro co nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku, prosím, zasílejte svůj nesouhlas písemně na adresu zákaznického oddělení: Helvetia Apotheke., PO BOX 86, 102 00 Praha 102.

Osobní údaje kupujících může prodejce zpracovávat sám i prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů), a to manuálně i automaticky. Kupující poskytuje své osobní údaje dobrovolně a jsou mu zaručena všechna práva vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, má právo požadovat vysvětlení od prodejce v případě, že prodejce zpracovává nepřesné osobní údaje nebo má kupující jiné pochybnosti týkající se narušení jeho soukromí, osobního života nebo výše uvedených zákonů, má právo požadovat od prodejce opravu chybných údajů, případně odstranění stavu, který je v rozporu s jeho požadavky (zablokování, doplnění, likvidace osobních údajů aj.). V případě nespokojenosti s jednáním prodejce či pochybností o dodržování zákonů v oblasti ochrany osobních údajů má kupující právo se obrátit přímo na Úřad na ochranu osobních údajů. Tím nejsou dotčena další práva kupujícího dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Výrobce a prodejce zboží

Výrobcem zboží pod značkou Helvetia Apotheke je česká společnost Helvetia Direct Marketing, s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, IČ: 28400658, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 20.5.2008, oddíl C, vložka 138842. Odesílatelem zásilek a prodejcem zboží přímo konečnému zákazníkovi je Helvetia Apotheke d.o.o., Ramići BB, 78 000 Banja Luka, BiH, IČO: 5701013813, DIČ: 403578580001 (v těchto VOP jako „prodejce“). Prodejce může v určitých případech (urychlení dodávky, kompletní sortiment na skladě) využít na uspokojení objednávky také některého ze svých logistických partnerů. V každém případě však nese kompletní zodpovědnost (za vyřízení objednávky, kvalitu produktů, případné reklamace,…) vůči zákazníkovi prodejce. Provozovatelem domény www.helvetia.cz je prodejce.

Záruka kvality

Helvetia Apotheke řadí kvalitu svých přípravků na první místo. Inspirujeme se přírodou a hledáme pro Vás ty nejúčinnější přírodní látky, které zpracováváme za nejpřísnějších výrobních podmínek. Výrobky jsou kontrolovány a testovány podle nejnáročnějších standardů tak, aby byla zajištěna jejich maximální účinnost a naprostá nezávadnost.

Zákaznické oddělení

Pokud potřebujete poradit, pomoci, či vyřešit nějaký problém, obraťte se prosím na naše zákaznické oddělení: tel. 234 099 888 (Po-Pá: 8-17 hod). Naši operátoři se Vám budou věnovat s maximální péčí. V případě, že půjde o komplikovaný dotaz, zajistí jeho zodpovězení našimi specialisty. Při každém kontaktu s námi uvádějte prosím své zákaznické číslo. Urychlíte tím vyřízení svého požadavku.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou smlouvu uzavřenou mezi prodejcem a kupujícím bez ohledu na to, jakým způsobem k uzavření smlouvy došlo (vyplněním objednávkového kuponu a zasláním poštou, prostřednictvím objednávkové SMS, www.helvetia.cz,...). Prodejce si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nevztahují na již dříve uzavřené kupní smlouvy.